english
skratky

Partner projektu APR

Desatoro APR

Poslaním Desatora je, aby rodičia v materských centrách porozumeli jeho významu a preniesli si ho do svojho každodenného života. Výchova detí by nás mala motivovať byť lepšími ľuďmi, ktorým záleží na lepšom svete.

Dopadová štúdia sociológov poukázala na jedinečný význam výchovy detí v prostredí materských centier.

APR uznáva hodnoty:

  Hodnoty, ktoré rozvíjajú vzťah dieťaťa a rodiča

 1. Partnerstvo s dieťaťom - rešpektujeme dieťa ako osobnosť, rozvíjame vzájomnú úctu medzi dieťaťom a rodičom aj úctu voči iným ľuďom. Venujeme dieťaťu čas a pozornosť, sme mu sprievodcom pri hľadaní vlastnej cesty.
 2. Byť vzorom pre dieťa napríklad tým, že sami konáme tak, ako vyžadujeme od dieťaťa, spolupracujeme, pomáhame, diskutujeme a sme ochotní pracovať na sebe.
 3. Otvorené rodičovstvo - rodičom sa človek nerodí, ale stáva, stále (a vo všetkom) sa máme čo učiť a robiť chyby je dovolené.
 4. Hodnoty, ktoré rozvíjajú vzťahy s inými ľuďmi mimo rodiny

 5. Všetci sú vítaní - bez ohľadu na pohlavie, zdravotné znevýhodnenie, rasu, vierovyznanie, sociálny status, národnostnú či politickú príslušnosť a iné odlišnosti.
 6. Vzájomná podpora v rodičovskej úlohe - všetci zažívame vo výchove úspechy aj chyby, podeľme sa o ne s inými rodičmi. Výmena dobrých aj zlých skúseností, diskusia na rôzne výchovné témy, individuálne i v skupinách a hľadanie riešení nám pomáha byť lepšími (rodičmi).
 7. Žiadne dieťa nie je cudzie - nie je nám ľahostajné, čo sa v MC deje , ak treba, sme ochotné pomôcť, postrážiť, poradiť a pohladkať každé dieťa.
 8. Rešpektujeme pravidlá MC a vedieme k nim naše dieťa, čím súčasne pripravujeme dieťa na život „vo veľkom svete", učíme ho rešpektovať pravidlá skupiny, ktoré môžu byť pre dieťa nové.
 9. Hodnoty, ktoré rozvíjajú vzťah k životnému prostrediu a spoločnosti

 10. Úcta k prírode - snažíme sa zanechať deťom zdravé prostredie aj pre život ich detí; robíme rozhodnutia a konáme šetrne k prírodne a k takému správaniu vedieme aj naše dieťa.
 11. „Nie je mi to jedno" - aktívne sa zaujímame, prípadne zapájame do kampaní, ktoré sa snažia o pozitívne zmeny v spoločnosti a v našom okolí.
 12. Lepší rodičia môžu zmeniť svet k lepšiemu - výchova detí, spoločnosť, príroda a život na Zemi sú úzko prepojené. Každá zmena vyvolá zmenu na ďalších úrovniach.

  „Desatoro" je významným dokumentom APR, ktorý čistou a jednoduchou formou deklaruje hodnoty, ktoré materské centrá nielen uznávajú, ale aj každodenne žijú. Jeho myšlienka vznikla spontánne, v procese kampane Ako vychovávame naše deti, ako dôsledok celospoločenského tlaku na hodnoty. Ich význam je však verejnosťou vo väčšine prípadov iba deklarovaný, vágny a príliš všeobecný.

  Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.