english
skratky

Partner projektu APR

Závery z II. medzinárodnej konferencie UMC
„Materské centrá ako akadémie praktického rodičovstva"

Sme zástupcovia sietí materských centier v 10 krajinách, ktorí sme sa zúčastnili II. medzinárodnej konferencie 20.- 23. novembra 2009 vo Vysokých Tatrách, aby sme prediskutovali otázky rodičovského vzdelávania.

Spájajú nás spoločné hodnoty a sme presvedčení, že:

 • Rodičovstvo je jedným z najdôležitejších povolaní a poslaní. Rodičia hrajú dôležitú úlohu vo formovaní detských pohľadov na svet a budúcnosť. To, či bude svet zdravým a bezpečným miestom pre šťastný život, do veľkej miery závisí práve od výchovy detí.
 • Všeobecne je akceptovaný názor, že prvé tri roky v živote dieťaťa sú rozhodujúce pre vývoj jeho osobnosti. Je paradox, že tomuto veku je venovaná v našom vzdelávacom systéme najmenšia pozornosť. Materské centrá z celého sveta majú 25 ročné skúsenosti v trvalo udržateľnom a dlhotrvajúcom rodičovskom vzdelávaní cez vytváranie sietí, vzájomné učenie, zabezpečujú podporu rodinám a posilňujú ich.
 • Takáto podpora je najefektívnejšia, keď sa rodičovské zručnosti a skúsenosti rozširujú v procese zdieľania a výmen medzi rodičmi samotnými. Materské centrá poskytujú práve tento druh neformálnej vzdelávacej platformy pre rodičov a ich deti, ktorá je vybudovaná na princípoch zdieľania, rešpektu, empatie a zaangažovania do vecí verejných.

Sú to viac ako 4 roky, odkedy materské centrá po celom svete rozbehli kampaň: „Ako chceme vychovávať naše deti" a sme šťastní, že môžeme predstaviť niektoré z jej výsledkov.

Od prvej konferencie v novembri 2006 v Bratislave, sme dosiahli nasledovné:

 • V rámci medzinárodného modelu programov pre rodičovské vzdelávanie boli vytvorené Akadémie praktického rodičovstva (APR), ktoré sa uchádzajú o formálne uznanie a akreditáciu.
 • Nadviazali sme vzťahy s expertmi, ktorí v niektorých prípadoch, spoluvytvárajú rodičovské vzdelávanie spolu s materskými centrami.
 • Spolupráca s miestnymi samosprávami a ich zástupcami sa v niektorých prípadoch zlepšila. Naše organizácie sa stávajú významnými konzultantmi príslušných politík na miestnej úrovni.
 • Snažíme sa, aby sa médiá nesústreďovali len na problém, ale tiež na riešenia.

V závere tejto konferencie sme sa dohodli na niekoľkých rezolúciách a apeloch.

Rezolúcie medzinárodného hnutia materských centier:

 • V súlade s prianím prvej dámy materských centier, Monikou Jaeckel, patrónkou tejto konferencie, zostaneme medzinárodnou sieťou MC mine.
 • Pokúsime sa vybudovať silnejšie väzby s médiami.
 • Posilníme model rodičovského vzdelávania cez učenie sa z príkladov najlepšej praxe v iných krajinách.
 • Budeme sa usilovať rozvinúť všetky materské centrá na svete na úroveň APR cez vzájomné učenie a sieťovanie.
 • Sieť mine nám dovolí zdieľať, ďalej rozvíjať a šíriť komunitný model rodičovského vzdelávania po celom svete.

Apely medzinárodného hnutia materských centier:

 • Apelujeme na vládne autority, aby uznali životnú potrebu rodičovského vzdelávania a formálne uznali (napríklad udelením akreditácie) rolu materských centier v procese vzdelávania. Navrhujeme, aby toto uznanie bolo reflektované aj vo forme bezpečného a trvalo udržateľného finančného mechanizmu.
 • Žiadame regionálne vlády nielen o formálnu, ale aj o inštitucionálnu podporu.
 • Apelujeme na súkromný sektor so žiadosťou o podporu pri zachovaní našich vízií a obsahového rámca.

23. november 2009, Štrbské pleso, Vysoké Tatry, Slovensko

Andrea Laux, mine predsedníčka

Elena Bakošová, Únia materských centier, Slovensko

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.